Polityka Prywatności

BMW Stando Service

Polityka prywatności strony www.stando.pl

 

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.stando.pl jest Witold Stando, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:„BMW STANDO SERVICE WITOLD STANDO” z siedzibą w Psarach przy ul. Głównej 2A (51-180), poczta Wrocław, NIP: 9121005142, REGON: 930790812, zwany dalej jako: „BMW Stando Service”.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.stando.pl jest dla firmy szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.stando.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych: Witold Stando. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: witek@stando.pl albo listownie: ul. Główna 2a, Psary, 51-180 Wrocław;

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.

Dane przekazane firmie przez użytkowników

BMW Stando Service zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać firmie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje firmie dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe zbierane przez BMW Stando Service są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmę w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;
  • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez BMW Stando Service
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług BMW Stando Service
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z BMW Stando Service
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w BMW Stando Service.

Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników to:
• uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
• przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO);
• przetwarzanie danych niezbędne do dochodzenia roszczeń (art. 9 ust. 2 pkt f RODO);
• przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 pkt g RODO).

W związku z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz następujące uprawnienia:
Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych BMW Stando Service oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi lub w przypadku zapisania do newslettera 2 miesiące od momentu wypisania się z newslettera.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

BMW Stando Service nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie BMW Stando Service stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, BMW Stando Service przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera firmy, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu firmy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
• informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez firmę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.stando.pl firmy wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej www.stando.pl znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

BMW Stando Service może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.stando.pl

Back to top